Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

7875 d6c4 390
Reposted frompszpsz pszpsz viawidzezepaniodbija widzezepaniodbija
1626 f7c5 390
2687 4add 390
Reposted frompesy pesy viawidzezepaniodbija widzezepaniodbija
O, jakie dziwne formy potrafi przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— Witkacy
8486 9aae 390
5287 346f 390
Reposted frommisza misza vialanadelrey lanadelrey

May 28 2015

5732 0218 390
9347 6cb1 390
Reposted fromwonders- wonders- viabadbehavior badbehavior
0090 e401

May 27 2015

 Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Reposted fromIriss Iriss viawidzezepaniodbija widzezepaniodbija

March 03 2014

0332 0442 390
Reposted fromsavallah savallah viajezuschytrus jezuschytrus

February 25 2014

6538 d687 390
Reposted fromarjusiur arjusiur viaLunne Lunne
Reposted fromlugola lugola viaLunne Lunne

February 24 2014

Reposted fromnathloves nathloves viakinufa kinufa
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaaajlajk aaajlajk
6202 92dd
Reposted fromimyours imyours viaaaajlajk aaajlajk
7872 ae7c 390
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaaaajlajk aaajlajk
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaaajlajk aaajlajk
Reposted fromoll oll viaaaajlajk aaajlajk
1637 a447 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaaaajlajk aaajlajk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl